LÜHIINFO MEIST

Comment OÜ on omanikujärelevalve teenust pakkunud alates aastast 2008 ja omab Majandustegevuse registris registreeringut EO10054057-0001 – Omanikujärelevalve tegemine järgnevate tööliikide osas:

 1. üldehituslik ehitamine
 2. sadamaehitised
 3. hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
 4. sisekliima tagamise süsteem

MILLAL ON VAJA OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUST

Vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule tuleb omanikujärelevalve teenust kasutada järgmistel juhtudel:

 • kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba;
 • kui ehitusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
 • kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt;
 • kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
 • ehitise olulisel rekonstrueerimisel.

Allikas: Ehitusseadustik

OMANIKUJÄRELEVALVE ÜLESANDED

Omanikujärelevalve tegija peab lähtuma oma tööd MTM määrusest “Omanikujärelevalve tegemise kord”

Omanikujärelevalve tegija on kohustatud ülesannete täitmisel kontrollima:

 1. enne ehitamise alustamist ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti vastavust ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile või ehitusteatisega koos esitatud ehitusprojektile, kui ehitusteatisega koos tuli ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
 2. ehitusprojekti nõuetele vastavust, mille käigus tehakse kindlaks ehitusprojekti terviklikkus ning kas ehitusprojekti järgi on võimalik ehitise nõuetekohasust hinnata ja ehitist ehitada;
 3. kas omanik on esitanud pädevale asutusele ehitamise alustamise teatise;
 4. ehitamise ajal ehitamise nõuetele vastavust;
 5. ehitatava ehitise või selle osa ehitusprojektile ning ehitaja ja omaniku vahelises lepingus kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile vastavust, sealhulgas hoolikalt kontrollima veatundlikku ehitise osa, mille ebaõige teostus võib põhjustada ohtu, suurendada energiatarvet, muuta oluliselt akustikat või vähendada ehitise eluiga;
 6. ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja -materjali ning seadme dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoote ja -materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust. Juhul kui ehitusprojektis on tooted või seadmed konkreetselt määramata või puuduvad neile nõuded, nõuab omanikujärelevalve tegija ehitajalt kasutuskohasuse nõuetele vastavuse tõendamist ja ehitusprojekti koostajaga kooskõlastamist;
 7. ehitusdokumentide nõuetekohast ja õigeaegset koostamist ja nõuda nende esitamist, täiendamist või parandamist;
 8. ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu, ümbruskonna ohutust, sealhulgas ohutust kolmandatele isikutele;
 9. ehitamise, ehitise ning selle asukoha maaüksuse keskkonnaohutust;
 10. kaetava töö vastavust ehitusprojektile ja kaetava töö kohta koostatud dokumentatsiooni nõuetekohasust;
 11. ettekirjutuse täitmist;
 12. ehitise geodeetilise mahamärkimise akti olemasolu;
 13. ehitamise kvaliteeti ja vastavust ehituslepingule

Allikas: Omanikujärelevalve tegemise kord

KOOSTÖÖPARTNERID: